Regulamin | REAL ESCAPE- Escape Room Krakow- exit game, escape game

Regulamin

sign20

 REGULAMIN REAL ESCAPE

 

Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług Real Escape, ul. Siemiradzkiego 17/6, Kraków.

 

I ZASADY OGÓLNE
1.1. Każda osoba, zarówno dokonująca rezerwacji na stronie internetowej lub telefonicznie, jak i pozostałe osoby biorące udział w grze zobowiązane są do zapoznania się z treścią regulaminu przed dokonaniem rezerwacji.

1.2. Uczestniczenie w grze jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Podczas gry w Real Escape uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń obsługi.

1.3. W pokojach z grami zainstalowane są kamery, dzięki którym obsługa może na bieżąco obserwować przebieg gry i w razie potrzeby udzielić uczestnikom podpowiedzi.  Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalanie ich wizerunku przy użyciu technik audiowizualnych w trakcie gry w celach niezbędnych do przeprowadzenia gry. Real Escape zachowuje prawo do pozostawienia nagrania w przypadku powstania szkody.

1.4. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, obsługa ma prawo poprosić uczestnika gry o opuszczenie lokalu, bez prawa do zwrotu pieniędzy.

1.5. Zasady gry mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

1.6. Aktualny regulamin znajduje się na stronie internetowej www.real-escape.pl oraz w miejscu świadczenia usługi to jest pod adresem Kraków, ul. Siemiradzkiego 17/6.

 

II REZERWACJA
2.1. Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza na stronie www.real-escape.pl, mailowo pod adresem: biuro@real-escape.pl,  telefonicznie pod numerem +48 502 839 406 lub +48 780 039 406, oraz poprzez stronę lockme.pl.

2.2. Podczas dokonywania rezerwacji należy wybrać pokój, podać datę i godzinę rezerwacji, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz ilość uczestników gry. Informację o specjalnych potrzebach należy umieścić w komentarzu (np. obsługa w języku angielskim, korzystanie z vouchera podając jego numer, faktura, fobie, rezerwacje kilku pokojów itd.).

2.3. Rezerwację można odwołać telefonicznie, mailowo na adres biuro@real-escape.pl, bądź osobiście.

2.4. W dniu poprzedzającym dzień gry, lub w dniu gry, obsługa może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.

2.5. Niepotwierdzenie rezerwacji telefonicznie lub/i podanie nieprawidłowego numeru telefonu może skutkować odwołaniem rezerwacji.

2.6. Rezerwacje dokonane prze portal www.lockme.pl mogą zostać odwołane najpóźniej 24h przed rozpoczęciem gry. W przeciwnym wypadku nie przysługuje zwrot wpłaconych pieniędzy za  rezerwację.

 

III GRA
3.1. Gra w Real Escape odbywa się w jednym z czterech pokojów zagadek: Legendy PRLu, Prisoner, Misja: Obóz wroga, Napad na BAR. Scenariusze pokojów są własnością intelektualną firmy Real Escape.

3.2. Gracze w wieku poniżej 16 lat mogą wziąć udział w grze pod opieką przynajmniej jednej osoby pełnoletniej, lub za zgodą osoby pełnoletniej, która bierze pełną odpowiedzialność za małoletnich uczestników.  W przypadku uczestniczenia w grze osób poniżej 16 roku życia, uczestnicy przed grą powinni poinformować o tym obsługę.

3.3. W grze może uczestniczyć od 2 do maksymalnie 6 graczy, w zależności od wybranego pokoju zagadek. Informacja o minimalnej i maksymalnej liczbie graczy znajduje się na stronie www.real-escape.pl w opisie pokojów na głównej stronie.

3.4. Gra w pokoju trwa 60 lub 70 minut. Należy jednak zarezerwować sobie odpowiednio 70 lub 80 minut na grę, wprowadzenie, kwestie organizacyjne oraz okazjonalnie zrobienie pamiątkowego zdjęcia, które zamieszczane jest na portalach społecznościowych firmy Real Escape.
3.5. Uczestnicy gry powinni pojawić się w siedzibie Real Escape nie wcześniej niż 10 minut przed zarezerwowanym czasem. Obsługa Real Escape ma prawo odmówić udziału grupie, która spóźniła się więcej niż 15 minut.

3.6. Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, tabletów, aparatów fotograficznych ani innych sprzętów elektronicznych. Uczestnicy zobowiązują się do pozostawienia telefonów i innych sprzętów przed wejściem do pokoju w wyznaczonym do tego zabezpieczonym miejscu. Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo: zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.

3.7. Uczestnicy podczas gry odpowiadają w pełni za wyposażenie pokojów w Real Escape. W razie umyślnych zniszczeń, wynikających z niestosowania się do regulaminu lub wytycznych obsługi, zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną indywidualną.

 

IV ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
4.1. Każda osoba przystępuje i uczestniczy w grze na własną odpowiedzialność, lub w przypadku osób małoletnich odpowiedzialność za uczestników ponosi opiekun.

4.2. Real Escape nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas gry na mieniu i osobiste uczestników.

4.3. Gra niewskazana jest osobom cierpiącym na klaustrofobię, nyktofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychicznego.

4.4. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną dopuszczone do gry. Obsługa może odmówić wpuszczenia całej grupy.

4.5. Zabrania się przynoszenia do Real Escape przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie mogłoby utrudnić korzystanie z obiektu innym osobom lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, ich życia oraz zdrowia.

4.6. W lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, narkotyków a także używania zapalniczek, zapałek, gazu pieprzowego i łzawiącego oraz paralizatorów.

4.7. W pokojach znajdują się elementy specjalnie oznaczone, oznaczone jako urządzenia elektryczne. Są one przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego – nie należy ich dotykać podczas gry. W pokojach znajdują się urządzenia, wymagające szczególnej ostrożności
– uczestnik zobowiązany jest do kategorycznego przestrzegania zasad BHP i do stosowania się do znaków ostrzegawczych.

4.8. Real Escape nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione w obiekcie.

4.9. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP na terenie całego obiektu Real Escape.

 

V PŁATNOŚĆ
5.1. Płatności w Real Escape dokonać można za pomocą gotówki (PLN,) Voucherem poprzez stronę lockme lub przelewem z zastrzeżeniem że zostanie on zaksięgowany na rachunku Real Escape przed dniem wykonania usługi.

5.2. Cennik gry podany jest na stronie www.real-escape.pl w zakładce rezerwacja.

5.3. Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry.

5.4 Reklamacje zgłoszone po wykonaniu usługi nie będą uwzględniane. Jeżeli gra zostanie przerwana z winy uczestników – nie przysługuje zwrot pieniędzy.

 

VI VOUCHERY
6.1. Voucher uprawnia do jednej gry w Real Escape w dowolnym pokoju z uwzględnieniem ilości osób znajdującej się na voucherze.

6.2. Voucher można zakupić w siedzibie Real Escape lub przez e-mail.

6.3. Voucher pozostaje ważny do dnia wskazanego na nim.

6.4. Aby wykorzystać Voucher należy zarezerwować dowolny niezajęty termin w dowolnym pokoju. W wyznaczonym polu dopisać hasło: „Voucher” oraz podać jego numer.

6.5 W przypadku chęci uczestnictwa w grze większej ilości osób niż wskazana na voucherze – istnieje możliwość dopłaty różnicy w kwocie, w celu skorzystania z gry przez wszystkich przybyłych uczestników.

 

VII PRZETWARZANIE DANYCH
7.1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia i przesyłanie informacji handlowych i marketingowych. Dane te są wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności firmy Real Escape.

7.2. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Real Escape Team Danikiewicz & Bednarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Siemiradzkiego 17/6. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Real Escape zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyn.

8.2. W sprawach nieopisanych w niniejszym Regulaminie stosuje się indywidualny tok postępowania.
8.3. Miejscem wypełnienia postanowień Regulaminu, także w przypadku postępowania upominawczego jest miasto Kraków.